Zorgeloos ICT-beheer!

Eenvoudig ICT-gebruik!

Tarieven

Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

 

Toepassing en afwijkingen

Alle diensten, prestaties en bijbehorende goederen worden geleverd en/ of uitgevoerd onder toepassing van onderhavige voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, -ook schriftelijk geformuleerde- voorwaarden vanwege de klant. Afwijkingen hierop zijn slechts geldig, mits voorafgaand akkoord tussen beide partijen, schriftelijk opgesteld en getekend door een aangestelde van Grafisoft.

 

Tarieven en prijsramingen

Behoudens tegenstrijdig geschreven beding, gelden de tarieven die bij ons in voege zijn op de dag van levering en uitvoering van de opdracht. Bestekken zijn slechts bindend in zoverre dat uitdrukkelijk door ons werd bevestigd, met vermelding van geldigheidsduur. Prijsramingen die geen termijn bevatten, zijn dan ook slechts als zodanig bedoeld, en hebben geen bindend karakter.

 

Opdracht

De opdracht dient beschouwd te worden als aanvaard door beide partijen, wanneer wij bij het opnemen van de bestelling overgegaan zijn tot de uitvoering, of schriftelijk akkoord hebben betuigd.

 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden

Alle gevallen van overmacht, hetzij andere onvoorziene omstandigheid buiten onze wil voorkomend, zowel binnen als buiten onze firma, die ons in de onmogelijkheid stellen onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk na te leven, heffen onze verantwoordelijkheid terzake op, en kunnen dus geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Wij zijn niet gehouden een feitelijk bewijs te leveren van dergelijke omstandigheden.

 

In geen geval is Grafisoft aansprakelijk voor gederfde winst of indirecte of gevolgschade, bijzondere schade of schadevergoedingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van gederfde ondernemingswinst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) als gevolg van schending of niet nakoming door Grafisoft van deze overeenkomst, nalatigheid, schending van garanties, het verlenen van support of het nalaten daarvan, zelfs indien Grafisoft op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Grafisoft nooit het bedrag overschrijden dat door de klant aan Grafisoft in het kader van deze levering of opdracht werd betaald.

 

Betaling

Grafisoft stuurt na bestelling standaard een pro-forma factuur.  Na betaling hiervan wordt overgegaan tot levering van de bestelde goederen en diensten.  In onderling overleg kunnen we ook werken met facturatie achteraf en een afgesproken betalingstermijn.

 

Facturatie

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen en al hun toebehoren onze uitsluitende eigendom blijven zolang de koper al zijn verplichtingen niet volledig heeft nageleefd en in het bijzonder zolang hij de verkoopprijs, de gebeurlijke verwijlinteresten en alle bijkomende kosten niet betaald heeft. Vanaf een maand na het verstrijken van de betalingstermijn tot op het moment van betaling wordt het materiaal beschouwd als gehuurd. Hiervoor wordt een maandelijkse huur van 10% van het factuurbedrag aangerekend.

Al onze facturen worden als aanvaard beschouwd, indien geen schriftelijk protest is toegekomen op ons adres, binnen zeven dagen na factuurdatum. Onze facturen zijn betaalbaar te Lint, uiterlijk acht dagen na factuurdatum, in ons kantoor. Ten titel van schadevergoeding en ter dekking van de kosten der organisatie der debiteurendienst, bijkomende administratie, risico van kapitaalverlies, en alle andere schade, is op niet-betaalde en vervallen factuurbedragen zonder enige ingebrekestelling een verwijlinterest van 1,25% per maand verschuldigd, vanaf de vervaldag. Wanneer een factuur acht dagen na de vervaldag onbetaald is gebleven, wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling, enkel door het verstrijken van de termijn, een forfaitaire schadevergoeding overeengekomen van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 € en onverminderd de lopende verwijlinteresten. Ook wanneer wij hebben aanvaard de rekening aan een derde te richten, blijft de opdrachtgever mede aansprakelijk voor de betaling van het uitgevoerde contract.

 

Bijzondere schikkingen 

De verkoper heeft het recht de leveringen te schorsen in geval van het onbetaald blijven van vroegere facturen. Deze clausule geldt eveneens in het geval van overeengekomen gespreide levering.

 

Garantie 

De waarborg voor verborgen gebreken beperkt zich tot de herstelling of het vervangen van het foutieve stuk en dit gedurende 12 maanden na levering. Deze waarborg geldt slechts voor de tekortkomingen en gebreken die ontstaan zijn onder normale gebruiks- en correcte bedieningsvoorwaarden. Ingeval het een product betreft dat door een derde geproduceerd is, en waarop dus door deze producent waarborgcondities gelden, vervalt de waarborg vanwege Grafisoft, en komen de volledige waarborgvoorwaarden en –termijnen van deze producent in het geding.   In geen enkel geval kan een aanspraak of een uitvoering van waarborg aanleiding geven tot schadevergoeding onder gelijk welke vorm ook.

 

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Het Belgisch Recht is steeds van toepassing. Elke betwisting die niet in der minne door beide partijen kan worden beslecht, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken te Antwerpen of Mechelen.